Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

  
           


                 


Ochrana osobných údajov

O NÁS:


OZNAM PRE VEREJNOSŤ/

rodičov, zákonných zástupcov, klientov, školy, pedagogických zamestnancov

 

Na základe  ROZHODNUTIA  Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 140 ods. 13 a § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020

 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Centrálna 102, 089 01 Svidník

obnovuje prevádzku (nie bežný režim)

pri dodržaní epidemiologických opatrení v zmysle nariadenia hlavného hygienika SR

a bude poskytovať urgentnú starostlivosť  

od 21.5.2020

 pre naliehavé prípady  prioritne vo vzťahu ku klientovi,

ktoré bude zisťovať pred poskytnutím odbornej starostlivosti.

 

Za urgentnú starostlivosť poskytnutú klientovi formou osobného kontaktu v poradenskom zariadení sa považuje starostlivosť v takej situácii, ktorej odloženie riešenia alebo riešenie inou, alternatívnou formou, by malo za následok výrazné zhoršenie aktuálneho stavu, a tak bezprostredne negatívny dopad na jeho psychické zdravie, vývin a vzdelávanie.

 

Rodič/zákonný zástupca, klient, škola, ak považuje za odôvodnený osobný kontakt v CPPPaP : 

1.      Najprv sa telefonicky alebo mailom kontaktuje s CPPPaP Svidník;

2.      Uvedie  dôvody záujmu o poskytnutie odbornej starostlivosti, ako aj pravdivo informuje o zdravotnom stave;

3.      Dohodne presný termín osobného kontaktu v poradenskom zariadení;

4.      Dostaví sa na daný termín a presný čas  s použitím rúška;

5.      Dieťa sprevádza  len 1 z rodičov/ zákonný zástupca;

6.      Vypíše čestné vyhlásenie o aktuálnom zdravotnom stave / najlepšie svojimi písacími potrebami;

7.      Bude mu zmeraná telesná teplota;

8.      Použije dezinfekciu na ruky;

9.      Bude rešpektovať  ústne a písomné pokyny v zariadení a rešpektovať stanovené podmienky a preventívne opatrenia na vlastnú ochranu a ochranu zamestnancov CPPPaP Svidník;

10.  Bude doržiavať 2m odstupy;

 

Naďalej pokračujeme v poradenstve a konzultáciách v telefonickej a mailovej forme, resp. online forme ostatným klientom.

 

                                                                                                          Mgr. Renáta O´Tooleová

                                                                                                                      riaditeľka--------------------------------------------------------


CPPPaP Svidník je školským zariadením s okresnou pôsobnosťou, zriaďovateľom nášho zariadenia je okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov

Zabezpečujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, logopedickú diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži v otázkach osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu od troch rokov až do prípravy na povolanie.

Našim cieľom je optimalizácia osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosť o rozvoj nadania, eliminácia porúch psychického vývinu a porúch správania.

Ak máte akýkoľvek problém, otázku, navštívte alebo kontaktujte naše Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Svidníku a v Giraltovciach.

   

 

Web Design by PBuck© 2010